Factuurvoorwaarden

01/01/2022

Elke bestelling impliceert de aanvaarding door de koper van de algemene verkoopsvoorwaarden en sluit elke andere algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de koper volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Het feit dat de koper de algemene voorwaarden van de verkoper niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal de koper hieromtrent onverwijld en in elk geval tijdig verwittigen. Indien de koper de wijziging niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de met de verkoper afgesloten overeenkomst. Indien de verkoper deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden, wordt de koper geacht in te stemmen met de nieuwe voorwaarden.

Alle bestellingen moeten de verkoper schriftelijk (post, mail) worden toegezonden. Offertes zijn vrijblijvend. Een order dient door de koper schriftelijk bevestigd te worden. Bestellingen geplaatst door middel van tussenpersonen zijn slechts geldig na de schriftelijke bevestiging van de verkoper.

Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, kan hij zich niet op eventuele toegezegde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij het niet afhalen van de goederen door de koper binnen de 24 uur de overeenkomst als ontbonden of beëindigd te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen voor niet of niet-tijdige afhaling.

Alle feiten van overmacht, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot , ongevallen, stakingen, lock-outs, opstanden, gebrek aan vervoermiddelen, brand en breuk van machines, ontlasten de verkoper van iedere verantwoordelijkheid. In dit geval behoudt de verkoper zich het recht voor de uitvoeringstermijnen te schorsen, zonder dat zulke schorsing enige invloed heeft op de rechten van de verkoper.

Alle klachten, in het bijzonder betrekking van de kwaliteit en de conformiteit moeten de verkoper, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste 24 uur na levering van de goederen en diensten schriftelijk en per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Nadien zijn deze klachten onontvankelijk. Het laden, lossen en transporteren van goederen zal geschieden op kosten en risico van de koper. Zelfs indien ze franco verzonden worden.

De koper kan een bestelling enkel annuleren mits een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper. Als een koper een gedeelte van de bestelling annuleert , verbindt hij er zich toe de verkoper te vergoeden voor alle uitgaven, werken en gederfde winst, dit laatste forfaitair en onherleidbaar geraamd op 15% van de niet geleverde goederen en of diensten.

De facturen van de verkoper zijn betaalbaar binnen een periode van 14 kalenderdagen na factuurdatum.
De facturen van verkoper zijn betaalbaar op de zetel van onze vennootschap of via overschrijving op de aangegeven bankrekening. Bij niet-betaling op de vervaldatum wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet tot een lager bedrag terug te brengen schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 euro. Deze som wordt beschouwd als vergoeding voor de door de verkoper geleden schade. Facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden, automatisch en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een rentevoet van 1% per maand in het voordeel van de verkoper.

Partijen erkennen uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken op te oordelen in alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de verkoper en de koper, steeds bij toepassing van het Belgische Recht